Banner Image Description

އިހަވަންދޫ އިމަގު ޖަމިއްޔާގެ ހޭންޑްބޯލް ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕް ފެށިގެން ކުރިއަށްއެބަދޭ

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން (އިމަގު) ޖަމްޢިއްޔާއަށް 25 އަހަރު ފުރޭ ރިހި ޔޫބީލް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުރިއަށްގެންދާ “ހޭންޑްބޯލް ދަސްކުރަމާ” ހޭންޑްބޯލް ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

ދެ ޖިންސަށް އަމާޒުކޮށްގެން، މި މަހުގެ 22 އިން 30 އަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ކޭމްޕުގައި ޓްރެއިނަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ހޭންޑްބޯލް ކޯޗިންގ ލެވެލް 1ގެ ސަނަދު ހޯއްދަވާފައިވާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ގްރީން ވިލާ، ޙުސައިން ޢަލީ އެވެ.

ޖުމްލަ 77 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވާ މި ކޭމްޕު ކުރިއަށްގެންދަނީ 3 ސެޝަނަކަށް ބަހައިލާގެންނެވެ.

އެގޮތުން ފުރަތަމަ ސެޝަން ހާއްސަކުރެވިފައިވަނީ ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށެވެ. މި ސެޝަނުގައި 12 އަހަރުން މަތީގެ 37 ދަރިވަރުން ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރަމުންދާއިރު ކޭމްޕުގެ 2 ވަނަ ސެޝަން ހާއްސަ ކުރެވިފައިވަނީ އަންހެން ކަނބަލުންނަށެވެ. އަދި 3 ވަނަ ސެޝަންގައި ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރަމުންދަނީ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

ހޭންޑްބޯޅައިގެ ޤަވާއިދުތަކަށް ޒުވާނުން އަހުލުވެރިކޮށް ހުނަރުވެރި މޮޅެތި ހޭންޑްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ތަމްރީނު ކޭމްޕް ކުރިއަށްދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަވީރުން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 11 އާ ހަމައަށް އިހަވަންދޫ ފުޓުސަލް ދަނޑުގަ އެވެ.