އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ކުނި އުކާދިނުމުގެ ހިދުމަތް ދެނީ

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

އަންނަ ފެބުރުވަރީމަހުން ފެށިގެން ހއ.އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ކުނި އުކާދިނުމުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

މިގޮތުން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ކުނިއުކުމުގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އެދި ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފައެވެ. ކައުންސިލުން ކުނި އުކާދިނުމުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ގޭބިސީތަކުން މަހަކަށް -/150 ރުފިޔާއަށް އަދި ވިޔަފާރިތަކާއި އެހެނިހެން އޮފީސްތަކުން މަހަކަށް -/250 ރުފިޔާ އަށެވެ.

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ކުނިއުކާދިނުމުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވާއިރު، އެމަސައްކަތަށްޓަކައި ކައުންސިލް އަށް މިހާރު ވަނީ ޕިކަޕެއް ގެނެސްފައެވެ. އަދި ކުނިއުކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ވެސް ވަނީ އިޢުލާނު ކޮށްފައެވެ.

މިއީ، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިސްވެ ކުނިއުކުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން އިހަވަންދޫގައި ކުނިއުކާދިނުމުގެ ހިދުމަތް ރަސްމީގޮތެއްގައި ދީފައި ވަނީ ފެނަކަ އިހަވަންދޫ ބުރާންޗުގެ ފަރާތުންނެވެ.