ފެނަކަ އިހަވަންދޫ ބުރާންޗުން ދޭ ހިދުމަތްތަކަށް އޮންލައިން ޓުރާންސްފާ ކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ފެނަކަ އިހަވަންދޫ ބުރާންޗުން ދޭ ހިދުމަތްތަކަށް އޮންލައިން ޓުރާންސްފާ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ފެނަކަ އިހަވަންދޫ ބުރާންޗުން ދާދި ދެންމެ ކުރި އިޢުލާނުގައި ވަނީ، ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓައި 19 އޭޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެކުންފުނިން ދޭ ހިދުމަތްތަކަށް އޮންލައިން ޓްރާންސްފަރ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.