ފުރަބަނދުގައި 12 ތަނަކުން ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ދެނީ

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ރޭ 9:00 އިން ފެށިގެން ހއ. އިހަވަންދޫ ފުރަބަނދުކޮށްފައިވާއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ތަކެތި 12 ތަނަކުން ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން އިޢުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އިހަވަންދޫގައި ހާއްސަ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށް ފުރަބަންދުކޮށްފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި 7 ފިހާރައަކާއި ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ 5 ތަނަކުން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު،  އެފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ހޮޓާ / ފިހާރަ

ގުޅޭނެނަންބަރު

1. ހަމަރޯޅިކުރި / ހަމަރޯޅިހިޔާ

7929239

2. ދަނބުކުރި

7901673

3. ލައްޔާހުސްޓޯރ

9827657 / 7795317

4. ޓޫފޯޓޫ

7979242

5. އޭސެވަންޕުލާޒާ

7995536

6. ސެވަންބުރަދާސް

7908559

7. ކާވިޔާ

9914600

8. ރުއްގަނޑު

9845562 / 7741778

9. ޔުނިކުފުޑު

9432243

10. މިނީޓީ

9724632 / 9552134  

11. މާސްއެޓޭކް

7767633

12. ގުރީންފުލާވާ

9936464