ފޮޓޯއިން: އިރުމަތީ ފަރާތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ގިރަނީ

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

އެހެން އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް އިހަވަންދޫގެ އިރުމަތީ ފަރާތް ގިރުން ހަލުވިވެ އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ.

އިރުމަތީ ފަރާތް ގިރަމުން ދާއިރު، ރަށުގެ އުތުރު ފަރާތް އެހެން އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް ވޮޑެމުން ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ.