Banner Image Description

އިހަވަންދޫ ހުވާސް ފިހާރައިން ވައްކަން ކުރި މައްސަލާގައި ދެމީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ހއ. އިހަވަންދޫ ހުވާސް ފިހާރަ ފަޅާލައި ވައްކަން ކުރި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ދެމީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، ހުވާސް ފިހާރަ ފަޅާލައި ވައްކަން ކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 29 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 39 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިދެމީހުންގެ ބަންދަށް އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓުރޭޓު ކޯޓުން 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުވާސް ފިހާރައިން ވަގަށްނަގާފައިވާ ފައިސާ ތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފައިސާ ފުލުހުން ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރެއްވިއެވެ. ހުވާސް ފިހާރައިގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނެގިއިރު އޭގައި ދެލައްކަ ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ ހުންނާނެ ކަމަށް ފިހާރައިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާއިރު، ފުލުހުންނަށް މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވަނީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަމެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިމައްސަލަ އަދިވެސް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ހއ. އިހަވަންދޫ ހުވާސް ފިހާރަ ފަޅާލައި ވައްކަން ކޮށްފައިވާ މައްސަލ ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަދުވަހުގެ ފަތިހު 5:45 އެހާކަންހާއިރު އެވެ. އެވަގުތުންފެށިގެން ފުލުހުން އިހަވަންދޫގައި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންގައި އިއްޔެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި އިހަވަންދޫ އިރުމަތީ ފަރާތު މޫދުން ވަނީ ވަގަށްނަގާފައިވާ ތިޖޫރީ ހޯދާފައެވެ. އަދި އެސަރަހައްދުގެ މޫދުން ފުލުހުން ދަނީ ފައިސާ ހޯދަމުންނެވެ. އިއްޔެއާއި މިއަދު ފުލުހުން ވަނީ އިހަވަންދޫ އިރުމަތީ ފަރާތު މޫދު ފީނާގެން ބަލާ ހޯދާފައެވެ.  އިހަވަންދޫގެ ގޮނޑުދޮށުން އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފައިސާ ނޫޓު ލައްގަމުންދާތީ، ފުލުހުން ވަނީ ގޮނޑުދޮށުން ފައިސާ ފެނިއްޖެނަމަ އެކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކުރުމަށް އެދިލައްވާފައެވެ.