13 ވަނަ މައިކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާތާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އިހަވަންދޫގައި ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ މައި ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މަޖިލިސްމެމްބަރު މުހައްމަދު އަބުދުﷲ (މުހައްމާ)ގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅެވޭ މިމުބާރާތް މިފަހަރުވެސް އިންތިޒާމު ކުރަނީ ކުލަބު ޕޯލްސްޓަރ އިން ނެވެ.

ކުލަބު ޕޯލްސްޓަރ އިން އެކަމާއިގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ 13 ވަނަ މައިކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ކަމަށެވެ. އިހަވަންދޫގެ ޒުވާނުންނަށާއި، އިހަވަންދޫ ފިޔަވައި، ހއ. އަތޮޅުގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ހއ. އަތޮޅުގައި ހުރި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކުލަބު ޖަމާޢަތްތަކާއި، ހއ. އަތޮޅުގައި ހުރި ކުންފުނިތަކާއި ރިސޯޓު ތަކަށެވެ.

އިހަވަންދޫގެ އެއްވެސް ކުލަބު ޖަމިއްޔާ އަކަށް، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއަކަށް އަދި ކުންފުންޏަކަށްވެސް ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތަށް ޤަވާއިދު ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ 25 ނޮވެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:00 އެވެ.

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގެވެސް ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 75000 ރުފިޔާ އަދި ރަނަރަޕް ޓީމަށް 25000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ އަކަށް 2000 ރުފިޔާ ނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.