އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ހާއްސަ މަޤާމުތައް ރާއިފުގެ ކެމެރާއިން

އިބްރާހިމް ނަޝީދު
މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ: އިހަވަންދޫ ސްކޫލުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 10، މުޙައްމަދު ޒަޔާން ޒުހައިރު
މުބާރާތުގެ އެންމެ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިޔާ: އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 13، އަޙްމަދު ނާއިލް
މުބާރާތުގެ އެންމެ އުއްމިދީ ކުޅުންތެރިޔާ: ހއ އަތޮޅު ތަޢުލީ މަރުކަޒުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 11، ޝުރާހު ރަޝީދު
މުބާރާތުގެ އެންމެމޮޅު ޑިފެންސް: ހއ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 9، ޢަލީ ސާމް
މުބާރާތުގެ އެންމެމޮޅު މިޑްފީލްޑަރ: ހއ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 27، ޒުނާމް މުޙައްމަދު ޒުހައިރު
މުބާރާތުގެއެންމެމޮޅު ފޯވަރޑް: ހއ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 10، މުޙައްމަދު ލަޔާން އިބްރާހީމް
މުބާރާތުގެ އެންމެމޮޅު ގޯލް ކީޕަރ: ހއ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 55، މުޙައްމަދު ޝައިފަން ސަލީމް
މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލްޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ: ހއ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 11، ޝުރާހު ރަޝީދު
މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލްޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ: ހއ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 10، މުޙައްމަދު ލަޔާން އިބްރާހީމް
މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗު: ޙުސައިން ފަޔާޒު، އިހަވަންދޫ ސްކޫލް