Banner Image Description

"އިހަވަންދިއްޕޮޅު ރަސްތަރި" މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލާފި

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

“އިހަވަންދިއްޕޮޅު ރަސްތަރީގެ” ނަމުގައި، އިހަވަންދިއްޕޮޅަށް ހުޅުވައިލައިގެން ޤުރުއާން މުބާރާތެއް އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 17 އިން 20 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މިމުބާރާތަކީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލާއި، އިހަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި، ކްލަބް ޕޯލްސްޓަރ އަދި އަންބަރީ ފައުންޑޭޝަން ގުޅިގެން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ.

މިމުބާރާތް ހުޅުވާލައިފަވަނީ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އޮންނަ ފަސް ރަށަށެވެ. އެއީ އިހަވަންދޫ، ހޯރަފުށި، މޮޅަދޫ، އުލިގަން އަދި ތުރާކުނުގެ ރަށްވެހީންނަށެވެ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު މުހައްމަދު ޒާހިރު ހަސަން ވިދާޅުވީ، މިހާރުވާނީ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވަތު އެރަށްތަކުގެ ކައުންސިލަށް ފޮނުވިފައެވެ. މިމުބާރާތުގައި ކޮންމެ ރަށެއްވެސް ތަމްސީލްކުރެވޭނީ ވަކިއަދަދެއްގެ ބައިވެރިންނަށެވެ. އެހެންކަމުން އެރަށަކުން ބައިވެރިވާ ބައިވެރިން ކަނޑައަޅާނީ، އެރަށެއްގެ ކައުންސިލުން ބާއްވާ އޮޑިޝަނަކުންނެވެ.

މިމުބާރާތް ކުރިޔަށްދާނީ ތިން ރައުންޑަކަށެވެ. ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ރައުންޑަކީ އެލިމިނޭޝަން ރައުންޑެވެ. މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ރައުންޑަށް ހޮވޭނީ ފުރަތަމަ ރައުންޑުން އެންމެ މަތިން މާކުސް ހޯދާ 10 ބައިވެރިންނެވެ. އަދި ތިން ވަނަ ރައުންޑަށް ހޮވޭނީ ދެވަނަ ރައުންޑުން އެންމެ މަތިން މާކުސް ހޯދާ 5 ބައިވެރިންނެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިން ވާންޖެހެނީ އެބައިވެރިޔަކު ތަމްސީލްކުރާ ރަށުގެ ރައްޔިތަކަށެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އެހެން ރަށްތަކުގެ ބައިވެރިން އިހަވަންދޫއަށް އައުމުން އެފަރާތްތަކުގެ ހުރުމާއި ކެއުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް، މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދެއެވެ. މިމުބާރާތުން އެއްވަނަ ރަށަކަށް 10000ރ ގެފައިސާގެ އިނާމެއް އަދި ދެވަނަ ރަށަށް 7000ރ ގެފައިސާގެ އިނާމެއް ހުށަހަޅައިފަވާއިރު މުބާރާތުން ތިންވަނައަށް އަންނަ ރަށަކަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 5000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމެކެވެ. މީގެއިތުރުން މުބާރާތުން އެއްވަނަ ބައިވެރިޔަކަށް 5000ރ، ދެވަނައަށް 3000ރ އަދި ތިންވަނައަށް ހޮވޭ ބައިވެރިޔާއަށް 2000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ހއ އަދި ހދ އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން އިހަވަންދޫގައި ތަފާތު ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް މީގެ ބާއްވަމުންދެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ޤުރުއާނުގެ އިލްމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވޭ މިފަދަ ފުރަތަމަ މުބާރާތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.