Banner Image Description

އިމަގު ޣާޒީ ކަޕް މިއަދު ފަށާނެ

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން (އިމަގު) ޖަމިއްޔާ އަދި އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ، ބުލްބުލް ތެރަޕީ ސެންޓަރ އިމަގު ޣާޒީ ކަޕް 2023 މިއަދު ފަށާނެއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 13 ވަނަދު ދުވަހާއި ހަމަޔަށް ކުރިޔަށްގެންދާ މިމުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 6 ޓީމެއްވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެއީ ފިއުޗަރ އެފްސީ، އެންވީކޭ، އެފްސީ ބޮޑުމަގު، ޖަންގަލް، ކުޅިމަގު އަދި ސެންސިޓީއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ މެޗްތައް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ދެ ގްރޫޕަކަށް ބަހައިލާގެންނެވެ. ގްރޫޕް 1 ގައި ހިމެނެނީ ސެންސިޓީ، ކުޅިމަގު އަދި ފިއުޗަރ އެފްސީ އެވެ. ގްރޫޕް 2 ގައި ޖަންގަލް، އެންވީކޭ އަދި އެފްސީ ބޮޑުމަގު ހިމެނޭއިރު މިމުބާރާތުގެ ފުތަމަ މެޗްގައި ސެންސިޓީ މިއަދު ނުކުންނާނީ ކުޅިމަގާ ދެކޮޅަށެވެ.

މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ކޮންމެ ގްރޫޕަކުންވެސް އެއްވަނަ އަދި ދެވަނަ ޓީމް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރާނެއެވެ. ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރާ 4 ޓީމްގެ މެދުގައި ޕޮއިންޓް އުސޫލުން މެޗްތައްކުޅެ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރު މެޗްތައް ހެނދުނާއި ހަވީރު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް ދެވަނަ ބުރުން ފެށިގެން މެޗްތައް ކުޅޭނީ ހަވީރު އެކަންޏެވެ. އިހަވަންދޫ ޣާޒީ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 10،000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ރަނައަޕް ޓީމަށް 5000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މިމުބާރާތަކީ އިހަވަންދޫގައި ފުޓްބޯޅަކުޅޭ ޓިމްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.