އުލިގަމުގައި ހުރި މަދިރި އުފެދި އާލާވާ ތަންތަން ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ހއ. އުލިގަމުގައި މަދިރި އުފެދި އާލާވާ ތަންތަން ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގައިފި އެވެ.

އުލިގަމް ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ އިއްޔެ އެރަށުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ޕުރުގުރާމަކީ އުލިގަމު ކައުންސިލާ އުލިގަމު ޞިއްޙީމަރުޒުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ ރަށުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާއި ޢާއްމުރައްޔިތުން ބައިވެރިވެގެން ކުރެވުނު ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކުނިގޮނޑުތަކުގައި ހުރި ފެންހަރުލާ ޒާތުގެ ތަކެތި ނަގާ ސާފުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިޕްރޮގުރާމުގައި އެރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް މިވަގުތު ކުރަމުންގެންދާ ސްޓެޓިކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައި ވާކަން އުލިގަމް ކައުންސިލުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފަ އެވެ.

އުލިގަމު ކައުންސިލުން ވަނީ އެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި އެ ރަށުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުންނާއި، އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އެހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.