އިހަވަންދޫގައި ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސް ދެއްވައިފި

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްވައިފިއެވެ. ރައީސް އެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހއ. ކެމްޕެއިން ޓީމްތަކާއި އެކު އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ބައްދަލުވުމުގައި، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ރަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަޔަށް ޖަވާބުދާރީވެ ވާހަކަ ދައްކަމަވުންނެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބިންގާ އަޅާފައިވާ ގޮތަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާނޭކަމުގައެވެ. އަދި އެބޭފުޅުން އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާކަމުގައެވެ. ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ގައި އިހަވަންދޫގައި ހޮސްޕިޓަލް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނުކުރިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އެއިއުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަމަށް ކުރިމަތިލި ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ބޮޑުވުމުން ޓެންޑަރިންގް ޕްރޮސެސް ކުރިޔަށް ގޮސްފައެއްނުވެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ކުރިން ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އަލުން ޓޭންޑަރިންގ ޕްރޮސެސް ފެށުމުގެ މަސައްކަތް ހެލްތް މިނިސްޓްރީއިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އަންނަ މާޗް މަހު އަލުން ޓެންޑަރިންގ އަށް ހުޅުވައިލާނެއެވެ.