ބޮޑުތިލަދުންމަތި ފުޓްސަލް ޖެލެންޖްގެ އަޕްޑޭޓްތައް ބަލައިލެވޭ ޕޯޓަލްއެއް ތައާރަފް ކޮށްފި

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

ދިރާގު ބޮޑުތިލަދުންމަތި ފުޓްސަލް ޖެލެންޖްގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް ބަލައިލެވޭ ޕޯޓަލްއެއް އިހަވަންދޫ.ކޮމް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ.

ބޮޑު ތިލަދުންމަތީ ގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ބަލައިލެވޭ މިޕޯޓަލްއިން، ޕޮއިންޓް ޓޭބަލް، މެޗް ޝެޑިއުލް، އަދި ކުޅުންތެރިންގެ މައުލޫމާތު ބަލައިލެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ކުޅުންތެރިޖެހި ގޯލްގެ އަދަދާއި އެސިސްޓް ކުރި ކުޅުންތެރިން ބަލައިލެވޭނެއެވެ.

މިޕޯޓަލްގެ އެޑްރެހަކީ ihavandhoo.com/sports  އެވެ.

މެޗްތައް ކުޅެމުން ދާއިރު މެޗާގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ޕޯޓަލްގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ.