ޕޮލިސް ކުލަބުން އިހަވަންދޫގައި ވޮލީ ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ޕޮލިސް ކުލަބުން އަޕަރނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަން ގުޅިގެން އިހަވަންދޫގައި ބޭއްވި  ވޮލީ ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި އެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ރޭ 9:00 ގައި އިހަވަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ހުރި ސުޓޭޖުގައެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން މިރަސްމިއްޔާތު ފައްޓަވައި ދެއްވީ ހއ. އިހަވަންދޫ ހުޅަނގުމަތީގެ ނާދިޔާ ނަޖޫދު އެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ހުށައަޅުއްވާ ދެއްވީ ހއ. އިހަވަންދޫ މޫރިތިގޭ ފަތުޙުﷲ އަޙުމަދު އެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވޮލީބޯޅަ ކޯޗިންގ ކޭމްޕަށް އެހީތެރިވެ ދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުން އޮތެވެ. ހަނދާނީ ލިޔުންތައް ބައްސަވާ ދެއްވީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިނިސްޕެކްޓަރ އަފުރާހު ހުސެއިން އެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގެޝަރަފުވެރި މެހެމާނު ނެޝަނަލް ސްޕޯރޓުސް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަދި ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޓެކުނިކަލް ކޮމެޓީގެ އިލެކުޓެޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަނީސްގެ ވާހަކަ ފުޅުގައި ޕޮލިސް ކުލަބުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް މިގެންދިޔަ، ވޮލީ ކޯޗިންގ ކޭމްޕުގެ މަޤުސަދާއި އެކަމުން ލިބިގަންނަންވީ ފިލާވަޅުތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ. ޝަރަފުވެރި މެހެމާނުގެ ވާހަކަ ފުޅަށްފަހު ކޯޗިންގ ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވި އަންހެން އަދި ފިރިހެން ބައިވެރިންނަށް ސެޓުފިކެޓު ޙަވާލު ކުރުން އޮތެވެ. ސެޓުފިކެޓުތައް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ އަޕަރނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގެ ހެޑު، ޗީފް އިންސްޕެކުޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ފަތުޙުﷲ ވަޙީދު އެވެ.

ނިމިދިޔަ އޯގަސްޓު މަހުގެ 24 ން ފެށިގެން މިހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޕޮލިސް ކުލަބުގެ ފަރާތުން އިހަވަންދޫގައި ހިންގި މިޓުރެއިނިންގ ކޭމްޕުގައި ޖުމުލަ 64 ފަރާތަކުން ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ. އެއީ 32 އަންހެން ބައިވެރިންނާއި 32 ފިރިހެން ބައިވެރިން ނެވެ. ޓުރެއިނިންގ ފުރިހަމަކޮށް ރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި 49 ފަރާތަކުން ވަނީ ސެޓުފިކެޓު ހާސިލް ކޮށްފައެވެ. އެއީ 25 ފިރިހެން ބައިވެރިންނާއި 24 އަންހެން ބައިވެރިންނެވެ.

ރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޭމްޕުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ޝުކުރު ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކީ ކޭމްޕުގެ ބައިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ހއ. އިހަވަންދޫ ބަނަފުސާގެ އައިޝަތު އަޒުހާރާ އެވެ. ރޭގެ ރަސްމިއްޔާތު ނިމިފައިވަނީ 9:48 ގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގެ ބައިވެރިންގެ ޝަރަފުގައި އޮތް ބިލެތްމީރުކޮށްލުމެއް ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާގައި އޮތެވެ.