މަލީޝާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ސަރވިސަސްގެ ވެރިޔާ ހޯދުމަށް ފުލުހުން އިޢުލާނުކޮށްފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

1433 ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް ގެންގޮސްދޭނެކަމަށް ބުނެ މަލީޝާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ސަރވިސަސްގެ  ފަރާތުން މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށްބުނެ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަކާއި ގުޅިގެން މަލީޝާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ސަރވިސަސްގެ ވެރިޔާ ހުޅުމާލޭ އާފިނިވިލާ އުމުރުން 42 އަހަރުގެ އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްލަޠީފް  ހޯދުމަށް ފުލުހުން އިޢުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބެލިބެލުމުން މަލީޝާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ސަރވިސަސްއިން މިއަހަރު ޙައްޖަށް ގެންގޮސްދޭނެކަމަށް ބުނެ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.  މިގޮތުން މަލީޝާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ސަރވިސަސްއަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ 52 ފަރާތުން މިހާތަނަށް މފުލުހުންނަށް މިމައްސަލައާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށްވެސް ފުލުހުން ހާމަކުރެއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ފުރިހަމަ ތަޙްޤީގެއް ހިންގުމަށްޓަކައި މަލީޝާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ސަރވިސަސްއަށް މިއަހަރު ހައްޖަށް ދިއުމަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާތީ 1433 ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް ދިއުމަށްޓަކައި މަލީޝާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ސަރވިސަސްއަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އެމަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. މި މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 3322111 ނުވަތަ 9790048 މި ނަންބަރުތަކަށް ގުޅުއްވުމަށްވެސް ފުލުހުން އެދިލައްވައެވެ.

ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މަލީޝާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ސަރވިސަސްގެ އިސްފަރާތްކަމުގައިވާ، ހުޅުމާލޭ އާފިނިވިލާ އުމުރުން 42 އަހަރުގެ އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްލަޠީފް ތަޙްޤީޤަށް ހާޒިރުކުރަން ބެލިއިރު އޭނާ ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ގޮސްފައިވާކަން ވަނީ އިނގިފައެވެ.