Banner Image Description

އިންޖީނުގެއިން 4 މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގާފައި ވަނިކޮށް 4 މަޤާމަކަށް އިޢުލާނުކޮށްފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

އިހަވަންދޫ އިންޖީނުގޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންއައި 4 މުވައްޒަފަކު ވަކިމުއްދަތެއްނެތި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގާފައި ވަނިކޮށް 4 މަޤާމަކަށް މީހުން ބޭނުންވެގެން އަޕަރ ނޯތު ޔުޓިލީޒް ލިމިޓެޑުން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިމަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އެންގި މުވައްޒަފުން އެއިރު ތިއްބެވި މަޤާމުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

1 އޮކްޓޯބަރ 2012 ގައި އަޕަރ ނޯތު ޔުޓިލީޒް ލިމިޓެޑުން ކޮށްފައިވާ  އިޢުލާނުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެސިސްޓެންޓު ފީލްޑް އެއިޑަކާއިކެއަރޓޭކަރަކާއި ސީނިއަރ އޮފިސަރަކާއި އެސިސްޓެންޓު މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމަށެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2012 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް ނުނުކުމެ ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގާފައި ވަނީ އަޙުމަދު ޝާހިދު، ރަޙުމާނިއްޔާ، ހއ. އިހަވަންދޫ (ސީނިއަރ އޮފިސަރ)، މުޙައްމަދު މަފާޒު، ޖަންބުމާގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ (މެކޭނިކް ޓްރެއިނީ)، ޢަބުދުލްއަލީމް، ޖަވާހިރުމާގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ (އ. ފީލްޑް އެއިޑް) އަދި ޙައްވާ މޫސާ، ޗަނބޭލީގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ (ކެއަރ ޓޭކަރ) އަށެވެ. އެމުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަންގާފައި ވަނީ އެމުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން ތަފާތު ޝަކުވާތައް ލިބެމުންދިއުމާއި ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމައަށް ދިނުމުގައި އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުން ލިބެމުންނުދާތީއާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން އާންމު ރައްޔިތުން ކުންފުންޏާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހޭގޮތް މެދުވެރިވަމުންދާތީވެ، މިމައްސަލަ ތަޙުޤީގު ކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށް ބުނެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އަޕަރ ނޯތު ޔުޓިލީޒް ލިމިޓެޑުގެ މިފިޔަވަޅު ކުއްވެރިކޮށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިންނާއި އެމްޑީޕީ އިހަވަންދޫ ގޮފިން ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ.