އިހަވަންދޫމަދަރުސާއިން މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

މިއަހަރުގެ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އިހަވަންދޫމަދަރުސާގައި ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިއަހަރުގެ މުދައްރިސުންގެ  ދުވަހަށް އ.ދ ގެ ޔުނެސްކޯ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިޢާރަކީ “ޓޭކް އަ ސްޓޭންޑް ފޯރ ޓީޗާސް” ނުވަތަ “މުދައްރިސުންނަށްޓަކައި ތެދުވަމާތޯ” މި ޝިޢާރެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޯބަރ 5 ވަނަ ދުވަސް މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަނީ މުދައްރިސުން ކޮށްދެއްވާ އަގުހުރި ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އަގުވަޒަންކޮށް، އެގޮތުގައި ކުރިއަށްދިއުމުގެ ހިތްވަރުދިނުމާއެކު، ބަދަލުވަމުންދާ ޒަމާނީ ތަޢުލީމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގަ އެވެ. މި ސަރަހައްދުގެ އަތޮޅުގައި ކިޔަވައިދެއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުދައްރިސުންގެ އާބާދީގެ ތެރެއިން އެންމެ ތިޔާގި މުދައްރިސުންގެ އާބާދީއެއް ހިމެނޭ މަދަރުސާއަކީ އިހަވަންދޫ މަދަރުސާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އިހަވަންދޫމަދަރުސާގެ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ ޕުރޮގުރާމުތައް ފެށިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު އެމަދަރުސާގައި ބޭއްވުނު ބޮޑު އެސެމްބުލީ އަކުންނެވެ. މަދަރުސާގެ ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން މިއަދު ވަނީ ހެނދުނުގެ ސައި މަދަރުސާއިން މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންގެ ޖަމިއްޔާގެ އިސްނެގުމާއެކު ބާއްވާ މުދައްރިސުންގެ ހަވީރުގެ ހަރަކާތްތައް ހަވީރު 4:15 ން ފެށިގެން އިހަވަންދޫމަދަރުސާގެ ގޯތިތެރޭގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

މިއަހަރުގެ މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޕީޓީއޭ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ވާދަކުރުން ތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޕީޓީއޭ އިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މި ވާދަކުރުންތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 8:15 ގައި ކަމަށާއި މި ވާދަކުރުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ އަދަބީ ކުރިމަތިލުންތަކެއް ކަމަށް ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމު ކުރަމުންދާ ޕީޓީއޭގެ ރައީސް އަދި ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް،  ހާމަކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން މުދައްރިސުންނާއި ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ އެކުވެރި ކަމުގެ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ކުޅުމަށް ވަރަށް ފޯރި އާއެކު ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް ދަރިވަރުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް ހާމިދު ނަޝީދު ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ. މި ޚާއްޞަ މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ގައި ޣާޒީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. މިޚާއްޞަ މެޗުގައި އެއްކޮޅުން ބައްދަލު ކުރާނީ މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންގެ ޓީމެއް ކަމަށާއި އަނެއްކޮޅުން ވާދަކުރާނީ މަދަރުސާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް ކަމަށް ވެސް ހާމިދު ނަޝީދު މައުލޫމާތު ދެއްވާފައި ވެއެވެ.