Banner Image Description

ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އިހަވަންދޫ ނުކުންނަނީ

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ހުޅަނގުގެ ޔަހޫދީން އިސްވެތިބެ ލޮބުވެތި ރަސޫލާ އަށް ކުރަމުންދާ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ޝުޢޫރު ފާޅުކޮށް އިހުތިޖާޖު ކުރުމަށްޓަކައި އިހަވަންދޫމަދަރުސާގެ މުދައްރިސުން އިސްނަންގަވައިގެން ބާއްވާ ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުމުގެ ސުލްހަވެރި ހިނގާލުމެއް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ.

މިހިނގާލުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 5 އޮކްޓޯބަރ 2012 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ގައި އިހަވަންދޫމަދަރުސާ ކައިރިން ކަމަށް އިންތިޒާމް ކޮމެޓީން ހާމަކުރެއެވެ. މިހިނގާލުން އިންތިޒާމް ކުރަމުން ގެންދަވާ މުދައްރިސުންގެ ޓީމުން ހާމަކުރާގޮތުގައި އިހަވަންދޫމަދަރުސާ ކައިރިން މާދަމާ މިފެށޭ ހިނގާލުމުގައި ރަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ހުއްޓައި ރަސޫލާ އާއި ދެކޮޅަށް ޔަހޫދީން ހިންގަމުންދާ ހަރަކާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޟަތު ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިންނަށް ލިބޭނެއެވެ. އަދި ރަސޫލާގެ މަތިވެރިކަމާއި އެކަލޭގެ ފާނުގެ މާތް އަޙުލާޤާއި މެދު މިހިނގާލުމުގައި ވާހަކަދައްކާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށްވެސް އިންތިޒާމް ކޮމެޓީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.