ވައިރަލް ފީވަރއާއި އަރިދަފުސްރޯގާ ވަރަށް ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އެބަދޭ

އަޙުމަދު ނަސީމް

މިދުވަސްވަރު ހުންއައިސްގެންނާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިގެން ގިނައަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން އިހަވަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް  ޑޮކްޓަރަށްދައްކާ ފަރުވާހޯދަމުން ދާކަމަށް އެމަރުކަޒުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެހެންކަމުން މިދުވަސްވަރު ހުންއައުމާއި، އަރިދަފުސް ރޯގާގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ، ލަސްނުކުރައްވާ، ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީއެހީތެރިއަކަށް ދައްކާ ފަރުވާ ހޯދުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށާއި އަދި ޑޮކްޓަރު ނުވަތަ ޞިއްޙީއެހީތެރިއެއްގެ ލަފާގެ މަތީން ޤަވާއިދުން ބޭސް ބޭނުންކުރައްވަމުން ގެންދިއުމާއި އެކު، ބަލިންރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށްވެސް އެ މަރުކަޒުން ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

މިގޮތުން ސަމާލުކަންދޭންވީ ބައެއް މުހިންމު ޕޮއިންޓަތައް:

1. ބަލިޖެހިފައިވާކުދިން ބަލި މުޅީން ފަސޭހަނުވަނީސް ގެއިންބޭރަށް ނެރެގެން ނުގެންގުޅުމާއި، ސުކޫލުކުއްޖެއްނަމަ ސްކޫލަށް ނުފޮނުވުން.

2. ހުންއައިސް އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިފައިވާ ކުއްޖެއްނަމަ، އެހެންކުދިންގެ ތެރެއަށް ނެރެގެން ނުގެންގުޅުން.

3. ކުޑަކުދިން ހިރަފުހުން ރައްކާތެރިކޮށްގެން ގެންގުޅުން.

4. ކުޑަކުދިންނަށްކާންތައްޔާރުކުރުމުގައިރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކާނާތައްޔާރުކުރެއްވުމާއި، ވީހާވެސް ތާޒާކަމާއި އެކު ކާތަކެތި ދިނުން.

5. ކެއުމުގެކުރިން ރަގަޅަށް ސައިބޯނިލައިގެން އަތްދޮވުމާއި، ފާހާނާކުރެއްވުމަށްފަހު ރަގަޅަށް ސައިބޯނިލައިގެން އަތްދޮވުން.

6. ގޭތެރެއާއި ގޯތިތެރޭގެ ސާފުތާހިރުކަމަށް ހާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމާއި އެކު، ފިނިބުއިމާއި ޖޫސްޕެޓީފަދަ ތަކެތި ކުދިންނަށް ނުދިނުން.

އިހަވަންދޫގައި ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންމިދާ ރޯގާއާ ގުޅިގެން އިހަވަންދޫގެ ގެތަކަށް ގޮސް ކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައި ވާނެ ކަމަށް އިހަވަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ހާމަކުރެއެވެ. އަދި ހުން އައުމާއި ރޯގާގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހަށިގަނޑުގައި ހުރިނަމަ އެފަދަ މީހުންނާއި ކުދިން ބޭރަށް ނުކުމެ ނޫޅުމަށް ބާރުއަޅާކަމަށް ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ހާމަކުރެއެވެ. އަދި ޙާއްސަކޮށް ރޯގާގެ އަސަރު ހުރިނަމަ  ދަރިވަރުން ސުކޫލަށް ނުދިއުމަށް ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅާ ކަމަށް އެމަރުކަޒުން ހާމަކުރެ އެވެ.

ހަލުއިކަމާއެކު ރޯގާ ފެތުރެމުންދާއިރު ވޭތުވެދިޔަ 7 ދުވަހު އިހަވަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ބަލިމީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ބަލިމީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

03.10.2012 (ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާ އަދަދު: 36 މީހުން)

04.10.2012 (ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާ އަދަދު: 31 މީހުން)

05.10.2012 (ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާ އަދަދު: 23 މީހުން)

06.10.2012 (ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާ އަދަދު: 50 މީހުން)

07.10.2012 (ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާ އަދަދު: 69 މީހުން)

08.10.2012 (ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާ އަދަދު: 64 މީހުން)

09.10.2012 (ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާ އަދަދު: 65 މީހުން)

10.10.2012 (ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާ އަދަދު: ހަވީރު 6:00 އާ ހަމައަށް 63 މީހުން)