Banner Image Description

ޢީދު އުފާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

މިއަހަރުގެ އުފާވެރި އަޟްހާ ޢީދުގެ އުފާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިހަވަންދޫގެ 3 ޖަމިއްޔާއަކުން ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ.

އެގޮތުން ކުލަބު ޕޯލްސްޓަރ އާއި ނިކަ ގްރޫޕު ގުޅިގެން “ނިކަ ޢީދު އުފާ” ގެ ނަމުގައި 26، 27 އަދި 28 އޮކްޓޯބަރ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ސްޓޭޖް ޝޯވ އެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. މިޝޯވ ގައި ޑްރާމާ، ބޮޑުބެރު، ޑާންސް، ބަނޑިޔާ އަދި ޖާދޫގެ އިތުރުން ތަފާތު އައިޓަމްތައް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އެކުލަބުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. ސްޓޭޖް ޝޯވގެ އިތުރުން ޢީދު އުފާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދެޖިންސަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވާދެމުމުގެ މުބާރާތަކާއި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސަޤާފީ ބަށި މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެނދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާކަމަށް ކުލަބު ޕޯލްސްޓަރ އިން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިގުމަގު ދަނޑި ޖެހުމާއި ކޯޑިނެގުންވެސް މިޢީދުގައި އޮންނާނެކަމަށް ކުލަބު ޕޯލްސްޓަރ އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ޢީދު އުފާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން (އިމަގު) ގެ ފަރާތުންވެސް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ގެންދިއުމަށްވަނީ ތައްޔާރު ވެފައެވެ. އެގޮތުން ސްޓޭޖް ޝޯވ ގެ އިތުރުން ޢީދު ދުވަހު ހަވީރު ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރާއި އިމަގު ޝަރަފުވެރި ކަމުގެ އެވޯޑު ފާހަގަ ކޮށްލެވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިމަގު ބަށި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ޢީދު ބަންދުގައި އޮންނާނެ ކަމަށް އިމަގު ޖަމިއްޔާއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ޢީދު އުފާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިމަގާއި ޕޯލްސްޓަރ އިން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު އިހަވަންދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުންވެސްދަނީ ތަފާތު ހަރަކާތަކަށް ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. އެގޮތުން “ވީރު” ގެ ނަމަގުއި އެންމެ ބާރުގަދަ މީހަކު ހޮވުމުގެ މުބާރާތް މިފަހަރުގެ ޢީދުގައި އޮންނާނެ ކަމަށް އެކުލަބުން ހާމަކުރެއެވެ. 28 އޮކްޓޯބަރ ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ހުރަވީ ދަނޑުގައި އޮންނަ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު 27 އޮކްޓޯބަރ އާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފަ އެވެ.