އަރާވިލާ ތެޔޮ ބަނޑަހައިން ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ އަރާވިލާ ތެޔޮ ބަނޑަހަ ފަޅާލައި އެތަނުން ވައްކަން ކޮށްފި އެވެ.

އަރާވިލާ ތެޔޮ ފިހާރާގެ ވެރިޔާ ހަސަން މުޙައްމަދު މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި ތެޔޮ ބަނޑަހަ ފަޅާލައި އެތަނުން ވަނީ އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގާފައެވެ. ތެޔޮބަޑަހަ ތެރެއަށް ވަދެފައި ވަނީ އެތަނުގެ ދޮރުގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލައިގެންނެވެ.

ހަސަން މުހައްމަދު ބުނީ ތެޔޮ ބަނޑަހަ ބަންދުކުރީ ރޭ 9:30 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު ހެނދުނު 5:45 ހާއިރު ތަން ހުޅުވަން އާއިރު ވަނީ ދޮރުހަލާކުކޮށްލައިގެން ވައްކަން ކޮށްފައި ކަމަށެވެ.