Banner Image Description

އެން.ވީ.ކޭ ވާދެމުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ޢީދު ބަންދުގައި ކުރިއަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ކުލަބު ޕޯލްސްޓަރގެ އެން.ވީ.ކޭ ވާދެމުމުގެ މުބާރާތް ރޭގައި ފަށައިފި އެވެ. ދެޖިންސަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިމުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 8 ޓީމުން ބައިވެރި ވެފައި ވެއެވެ. އެއީ ފިރިހެން 4 ޓީމާއި އަންހެން 4 ޓީމެވެ.

ހުރަވީ ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާ މިމުބާރާތުގައި ރޭގައިވަނީ އަނެހުނުންގެ 2 މެޗާއި ފެރިހެނުންގެ 2 މެޗާއެކު ޖުމްލަ 4 މެޗް ކުރިއަށް ގެންގޮހެވެ. މިރޭވެސް މިމުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށް ދާނެކަމަށް ކުލަބު ޕޯލްސްޓަރ އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ފިރިހެނުންގެ 1 ވަނަ ޓީމަށް 2500 ރުފިޔާ، 2 ވަނަ ޓީމަށް 1200 ރުފިޔާ އަދި އަންހެނުންގެ 1 ވަނަ ޓީމަށް 1000 ރުފިޔާ، 2 ވަނަ ޓީމަށް 500 ރުފިޔާގެ އިނާމު ހުށައަޅާފައިވާ މިމުބާރާތުގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރ އަކީ އެން.ވީ.ކޭ (ނަފުސު ވަޔަށް ކެހޭ) އެވެ. އަދި ކޯ-ސްޕޮންސަރ އަކީ ކާވިޔާ އެވެ.

މީގެއިތުރުން ކުލަބު ޕޯލްސްޓަރ އިން ޢީދު ބަންދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރުވި ބަށި މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފެށޭނެ ކަމަށް އެކުލަބުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. ކުރިން މިމުބާރާތް ސަޤާފީ ބަށި މުބާރާތެއް ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވީނަމަވެސް މުބާރާތުގެ ފޯރި އިތުރަށް ގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ބަށި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ މިހާރުގެ ޤަވާއިދަށް ކަމަށް ކުލަބު ޕޯލްސްޓަރ އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

4 ޓީމު ބައިވެރިވެފައިވާ މިމުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުރަވީ ދަނޑުގަ އެވެ.