އިމަގު އިޖްތިމަޢީ ޚިދުމަތުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 6 ބޭފުޅަކަށް

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

އިމަގު އިޖްތިމަޢީ ޚިދުމަތުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 6 ބޭފުޅަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

ދެކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެން ދީފައިވާ މިއެވޯޑުގައި، އިމަގު ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޖަމިއްޔާއަށް ޚިދުމަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކެޓަގަރީން މިއަހަރު އެވޯޑު ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ ހއ. އިހަވަންދޫ މެޒޯ މުހައްމަދު ސާދިޤު އާއި ހއ. އިހަވަންދޫ ވިދުވަރު އާދަމް މޫސާ އާއި ހއ. އިހަވަންދޫ ޕިންކްރޯސް އާރިފާ ހަސަން އާއި ހއ. އިހަވަންދޫ ހާޞިލު އަބުދުﷲ އަލީގެ އިތުރުން ހއ. އިހަވަންދޫ ބަހާރުގެ އަބުދުﷲ މަންޞޫރު އެވެ. އަދި އިމަގު ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުވިޔަސް ރަށަށް އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކެޓަގަރީން އިމަގު އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އެވާޑް ލިބިފައިވަނީ ހއ. އިހަވަންދޫ މިލާނޯ އަބުދުލްވާހިދު އަބުދުﷲ އަށެވެ.

2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިމަގު ޖަމިއްޔާއިން ދެމުން ގެންދާ މިއެވާޑް މިހާތަނަށް 27 ފަރާތަކަށް ލިބިފައި ވާއިރު، މިއީ އިމަގު ޖަމިއްޔާއަށާއި އިހަވަންދޫއަށް އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެފަރާތްތަކުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މިންނެތް ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދެމުންގެންދާ އެވޯޑެކެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އިހަވަންދޫ އޯޕަން ސްޓޭޖްގައި އޮތް މިއެވޯޑް ދިނުމުގެ ޙަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބުދުﷲ އެވެ.