ޝަހުމާ، އާމިނާދިޔޯ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރަކަށް އައްޔަންކޮށްފި

.

ހއ. އިހަވަންދޫ ހަނދުވަރީނާޒް، ޝަހުމާ މޫސާ އާމިނާދިޔޯ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ، ޕޮލިޓިކަލް ޑައިރެކްޓަރގެ މަގާމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު މުއިއްޒު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެ މަގާމަށް ޝަހުމާ އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ. ޝަހުމާ މިމަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 03 އޭޕްރިލް 2024 ގައެވެ.

ޝަހުމާވަނީ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައިވެސް އިހަވަންދޫ އާމިނާދިޔޯ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ސިނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ހެލްތް ސާރވިސަސްގެ މަޤާމް އަދާކުރައްވާފައެވެ.