Banner Image Description

ކޭއާރުއެޗްއިން އެންޓު ކިއު ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (ކޭއާރުއެޗް) އިން  ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ފަސޭހައަށްޓަކައި މޯބައިލް ކިއު ސިސްޓަމެއް ކަމަށްވާ އެންޓް ކިއު ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ކޭއާރު އެޗް އިން ވިދާޅުވީ މިކިއު ސިސްޓަމްއާއެކުއެހޮސްޕިޓަލުން ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް މޯބައިލް މެދުވެރިކޮށް ކައުންޓަރު އަދި އޯޕީޑީގެ ކިއު ނަންބަރުތައް ބަލާލުމުގެ ފަސޭހަ ލިބިގެން ދާނެކަމަށެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ހިޔާލުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އިތުރު ފީޗާތައް މިހާރު މި ސިސްޓަމްއަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާ މި ކިއު ސިސްޓަމް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި އިތުރު ފީޗާތައް އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ހޮސޕިޓަލުން ހާމަކުރެއްވިއެވެ. އެއްވެސް ހިޔާލެއް ހިއްސާ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ ކޭއާރްއެޗްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ނުވަތަ އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މޯބައިލް ނަންބަރު 7887799އަށް އެ މެސެޖަކުން އެ ހިޔާލެއް ހިއްސާ ކުރުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން އެދިލައްވައެވެ.

މާލޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ވިޔަވާ ކޭއާރު އެޗްއަކީ އެންމެ ގިނަބަޔަކު ހިދުމަތް ހޯދަމުން އަންނަ ހޮސްޕިޓަލެވެ. އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅުން ގިނަ ބަޔަކު ހިދުމަތް ހޯދަމުން އަންނަ މިހޮސްޕިޓަލުން ނެވެ. ކޭއާރުއެޗުން ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ފަސޭއަށްޓަކައި އިތުރު ހިދުމަތްތައް ތައާރަފު ކުރަމުންދާއިރު އެ ހޮސްޕިޓަލުން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުން ފަސޭހަކުރުމަށް މޯބައިލް އެޕެއް ލޯންޗުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަމުންދާކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައި ވެއެވެ.