Banner Image Description

މަރްޙޫމް ޙުސައިން ޒުހައިރުގެ 17 ވަނަ ހަނދާނީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

އަލްމަރްޙޫމް ޙުސައިން ޒުހައިރުގެ 17 ވަނަ ހަނދާނީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން (އިމަގު) އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ރަމްޟާންމަހާ ދިމާކޮށް އިމަގު ޖަމިއްޔާއިން ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާ އިރު މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިހިނގާ އޭޕްރީލް މަހުގެ 16 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މިއީ މިޖަމިއްޔާގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދީނީކަންކަމަށް ރަށުގެ މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކޮށް، ތަރުބަވީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުބާރާތެއް ކަމަށް އިމަގު ޖަމިއްޔާއިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. މި ގޮތުން މި މުބާރާތް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ގެންދާތާ މިހާތަނަށް 17 އަހަރުވެފައިވާއިރު މީގެ ކުރިން މި މުބާރާތް އެންމެ އާދައިގެ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިނަމަވެސް މިހާރުވަނީ މުބާރާތަށް ތަފާތު އެތައް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައެވެ.

އިހަވަންދޫގައި ކީރިތި ޤުރުޢާނުގެ ހަމަތަކުގެ މަތީން އުނގެނުމާއި، އުނގަންނާދިނުމާއި ތަރުތީލުކޮށް ކިޔެވުމުގެ ޤާބިލްކަން އުފެދޭނެ ފަދަ ވާދަވެރި މާހައުލެއް އުފެއްދުމާއި އިހަވަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުޢާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމާއި، ޤުރުޢާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮށް ދިރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ޤަޢުމީ ޤުރުޢާން މުބާރާތާއި އަތޮޅު ޤުރުޢާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާނޭ ކުދިން ހޮވުމުގެ މަޤުސަދުގައި ބާއްވާ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އިހަވަންދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި އިހަވަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މިމުބާރާތުގެ 1 ވަނަ އަށްދާ ފަރާތަކަށް10،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް އަދި 2 ވަނަ އަށް ހޮވޭ ބައިވެރިއަކަށް 5000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ހުށައެޅިފައިވާ ކަމަށް އިމަގު ޖަމިއްޔާއިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު އިމަގު ޖަމިއްޔާގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކު އެކައުންޓުން ލިބެން ހުރިއިރު، ގޫގުލް ފޯމެއް ފުރާލައިގެން މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ އެވެ. (މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު)

އިމަގު ޖަމިއްޔާއިން ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަން “އަލްމަރުޙޫމް ހުސައިން ޒުހައިރުގެ ހަނދާނީ ޤުރުއާން މުބާރާތް” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ އެ ޖަމިއްޔާގެ އެއް މުއައްސިސްކަމަށްވާ ހއ. އިހަވަންދޫ ވައިޖެހޭގެ (ހ. ރިވޯރޑް) ހުސައިން ޒުހައިރުގެ ނަން ދިރުވާ އާލާކޮށް، އެ މަރްޙޫމްގެ ޒިކުރާ އާލާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އިމަގު ޖަމިއްޔާއިން ބޭއްވި އަލްމަރްޙޫމް ޙުސައިން ޒުހައިރުގެ 16 ވަނަ ހަނދާނީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ބައިވެރިއަކަށް ހޮވިފައި ވަނީ ހއ. އިހަވަންދޫ ބުލްބުލާގެ ފާތިމަތު ނަދުވާ އެވެ.