އިހަވަންދޫގެ 3 ފޮށީގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކޮށްފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

މިވަގުތަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތަކުން ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މަގާމުތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

މިވަގުތަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތަކުން ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މަގާމުތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

މާލޭގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ އިހަވަންދޫ ރަށުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

މާލޭގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ އިހަވަންދޫ ރަށުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

މާލޭގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ އިހަވަންދޫ ރަށުކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ގޮނޑީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

https://ihavan.online/1007

 

ޖޭއޭ މަނަފަރު ރިސޯޓުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ އިހަވަންދޫ ރަށުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ


އިހަވަންދޫގެ 2 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށީގެ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ކަރުދާސްތަކުގެ ތެރެއިން 29 ވޯޓު ކައރުދާސް ވަނީ ބާތިލް ވެފައި.  މި ވޯޓު ފޮށި ތެރޭގައި 2 ގަލަން އޮތް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ. 1 ގަލަން އޮތީ ދޯރި ނުޖަހާ. އަނެއްގަލަމުގައި ދޯރި ޖަހާފައި.


ފޮޓޯ: އިހަވަން އޮންލައިން

ޖޭއޭ މަނަފަރު ރިސޯޓުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ އިހަވަންދޫ ރަށުކައުންސިލްގެ އަންހެން މެމްބަރުންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ޖޭއޭ މަނަފަރު ރިސޯޓުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ އިހަވަންދޫ ރަށުކައުންސިލްގެ އަންހެން މެމްބަރުންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

  1. ޙަލީމަތު ސުމާ: 08
  2. ޢާއިޝަތު ޝަޒުލާ: 05
  3. މަރްޔަމް ޝިފާޒާ: 13
  4. ޚަސީބަތު ސާނިޔާ : 08
  5. ފާތިމަތު ޝަނީޒާ : 07

10. އިނާޒާ އިބްރާހިމް:      13

ޖޭއޭ މަނަފަރު ރިސޯޓުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ އިހަވަންދޫ ރަށުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

  1. އަޙްމަދު ޞަބާޙް : 7
  2. މުޙައްމަދު ރަޝީދު : 11

މިފޮއްޓަށް އިހަވަންދޫގެ ޖުމުލަ 18 މީހަކު ވޯޓުލާފައިވޭ.


މިއަދު އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިހާބުގައި ހއ. އިހަވަންދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ 3 ފޮއްޓަށް ޖުމުލަ 1812 މީހުން ވޯޓު ލުމަށްޓަކައި ރެޖިސްޓުރީވެފައިވާއިރު، ވޯޓުފޮށިތައް ބަންދުކުރުމާ ހަމައަށް، ވޯޓުލުމަށް ރެޖިސްޓުރީވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 90 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ ވޯޓު ލާފައި.