ހއ. އިހަވަންދޫ

އިހަވަންދޫގައި 300 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަޅަނީ

ޒުވާނުން މަސްވެރިކަމަށް ނެރުމަށް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި

އިހަވަންދޫ ބަނދަރުގެ ކަނޑިންމަ ބަދަލުކުރަނީ

އިހަވަންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިފި

އަޒުހާން، ދިރިހުރުމުގެ އުއްމީދުތަކާ ގުޅިފައިވާ އޮޕަރޭޝަންކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

ހިއްކި ބިމުން 3 ހެކްޓަރު ގިރާލައިފި – ރިލްވާން

"ރަންތާޖު" ޤުރްއާން މުބާރާތުން އިހަވަންދޫ ޓީމަށް ލިބުނު ފައިސާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބާއްދަލުކުރަނީ

މުބާރާތުގެ އަގުބޮޑުކޮށް، ކައުންސިލް ކަޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

1 2 3 4 5 6 86