ހއ. އިހަވަންދޫ

އިސްލާމީ މަރުކަޒު އަޅުމަށް ތައުބާ މިސްކިތް ތަޅާލަންނޫންގޮތެއް ނެތީތޯއެވެ؟

ކައުންސިލްގެ އެދިލެއްވުމާ އެއްގޮތަށް މިސްކިތެއްގެ ބަދަލުގައި އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއްއަޅަނީ

އިހަވަންދޫ ނެއިބަރހުޑް ޖޮއިންޓް އެޖެންސީ ގްރޫޕް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފި

އިހަވަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޑަޔަލިސިސްގެ ޚިދުމަތްފަށަނީ

އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންގެ މަގާމް އަފާ އަދި ޝައިހާ ހޯދައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާދަމާ އިހަވަންދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައްޔިތު ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ބަދަލުކޮށް ސުވާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ލައިސަންސް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކައުންސިލުން 5 ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެންހެދި އެއްގަމު ލައިސަންސް ޓްރެކް ހުޅުވައިފި

ކައުންސިލުން ޒަމާނީ ވޮލީ ކޯޓަކާއި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހަދަން ނިންމައިފި

1 2 3 4 86