ޖޯކް: ގައުމެއްގައި ގިނައަހަރު ތަކެއް ވަންދެން ވެރިކަންކުރި ވެރިއެއް..

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

ޖޯރޖް ޑަބްލިއު ބުޝް އެމެރިކާގައި ވެރިކަންކުރި ދުވަސްވަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން އެމަނިކުފާނު އަރިއަހަށްދިޔަ މަންދޫބެއް،

މަންދޫބް: މިއޮތީ އަޅުގަނޑުގެ ޤައުމުގެ ރައީސް މައުމޫން، މަނިކުފާނަށް ރައްދުކޮށްދެއްވާށޭ ވިދާޅުވެ ދެއްވި ސިޓީއެއް.

ބުޝް: އަޅުގަނޑުގެ ކާފަގެ ދައުރުގަވެސް މައުމޫން. ބައްޕަގެ ދައުރުގަވެސް މައުމޫން. އަޅުގަނޑުގެ ދައުރުގަވެސް މައުމޫން. ތިޤައުމުގައި ރައީސްކަން ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ކިޔުއްވަނީ މައުމޫން ތޯ؟