ޖޯކް: ކޮޕީކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ކުއްޖެއް..

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

މުދައްރިސަކު ދަރިވަރުގެ ފެންވަރުބެލުމަށްޓަކައި ޓެސްޓެއް ދިނުމަށްފަހު ޕޭޕަރ މާކް ކުރަމުން ދަނިކޮން އެއްނަމެއްގައިވާ ދެ ޕޭޕަރ ފެނުނެވެ. އަދި އެއް ދަރިވަރުގެ ޕޭޕަރ މަދުވެއްޖެއެވެ. އަޖައިބުވާންޖެހޭ ކަމަކީ އެއްނަމެއްގައިވާ ދެ ޕޭޕަރ ގައި ހުރި ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު އެއްގޮތް ކަމެވެ. ޖެހިގެން އައިދުވަހު މުދައްރިސް ކުލާހަށް ދުރުވެ މައްސަލަ ޖެހުނު ދެޕޭޕަރ ފިޔަވައި ހުރިހާ ޕޭޕަރ ތަކެއް ދަރިވަރުންނަށް ބެހިއެވެ. އެއަށްފަހު ޕޭޕަރ ނުލިބިތިބި ދެކުދިން ކުލާހުގެ ކުރިއަށް ގެނެވުނެވެ. ޕޭޕަރ އެއް ދައްކާލުމަށްފަހު،

މުދައްރިސް: މިއީ ކޮން ކުއްޖެއްގެ ޕޭޕަރެއް.

ދަރިވަރު: ތިއީ އަޅުގަނޑުގެ ޕޭޕަރ.

މުދައްރިސް: ދެން ކީއްވެ އެހެން ނަމެއް ޕޭޕަރގަ ލިޔުނީ؟

ދަރިވަރު: އަޅުގަނޑަކަށް އެހާރަނގަޅަކަށް ފިލާވަޅު ދަހެއްނުވޭ. އެހެންވެ، އޭނަގެ ޕޭޕަރ ގެ ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ކޮޕީ ކުރީ. ނަންވެސް……