ޖޯކް: ސިޔާސަ ކުއްޖެއް

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

މަދަރުސާއިން ދިން އިމްތިޙާނު ނިމްމާލުމަށްފަހު ދަރިވަރު ގެޔަށް އައުމުން،

މަންމަ: ދަރިފުޅާ! ޓެސްޓް ފަސޭހަތަ؟

ދަރިފުޅު: ނޫން މަންމާ! ވަރަށް އުނދަގޫ. އެއްމެ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުވެސް ނޭނގޭ!

މަންމަ: ދެން ދަރިފުޅު ކިހިނެއް ހެދީ؟

ދަރިފުޅު: އަޅުގަނޑު ހެދީ ވަރަށް މޮޅު ގޮތެއް. މުދައްރިސް ހުރީ އަޅުގަނޑަށް ނޭނގޭ ސުވާލު ދެއްވާފަ. އެހެންވެ އަޅުގަނޑު ހުންނާނި މުދައްރިސަށް އިނގިނުލައްވާ ކަހަލަ ޖަވާބު ލިޔެފަ.