Banner Image Description

ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރަން ނިންމައިފި

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިހަވަންދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބިން ހޯދުމަށް އެދެމުންދާތީ އެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރަން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާއިރާއިން ނިންމައިފި އެވެ.

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަނދަރުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން އިހަވަންދޫ ސްޕޯޓުސް ކުލަބަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ބުލޮކުން މަގެއް ދޫކޮށް އެމަގާއި ޙަސަން ތަކުރުފާނު މަގާ އިންވެގެން އިރުމައްޗަށް ވާގޮތަށެވެ.

10 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 1600 އަކަފޫޓުގެ 2 ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ނިންމިއިރު އިހަވަންދޫގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ދެ ތަނެއް އެބަހުއްޓެވެ.