ޖެޓީ މައްސަލާގައި އެންމެފަހުން ނަހުލާއާއި ސުވާލުކުރަނީ!

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓްގައި ޖެޓީ އެޅުން ލަސްވާތީ އެންމެފަހުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން ޢާއިޝަތު ނަހުލާއާއި ސުވާލުކުރަން، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު، މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ޝިފާއު ފޮނުވި ސުވާލުގައި އޮތީ، އެއާރޕޯޓަށް އަހަރު ވީއިރުވެސް، އެއަރޕޯޓަށް އެރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ފާލަމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާތީ އެކަމުގެ ދަތި ރައްޔިތުން ތަހަންމަލް ކުރަމުން ދާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ފާލަމުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބާއި، މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީހާއި، މާސައްކަތް ނިންމަން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ތާރީހް އޮޅުން ފިލުވަން އެދޭކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޝިފާއުއާއު ސުވާލުކުރުމުން ވިދާޅުވީ، އެއާރޕޯޓްގައި ޖެޓީ ނެތުމުން ރައްޔިތުން އުފުލަމުންދާ ތަކުލީފުތަކުގެ ޝަކުވާ ތަކުރާރުކޮށް ލިބޭއިރު އެކަމުގެ ކުރިމަގު ސާފުނުވާތީ ރަސްމީކޮށް އެކަމަށް ވަޒީރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ވަޒީރައި ސުވާލުކުރަނީ ކަމުގައެވެ. ރައްޔިތުންނާއި އެއްގޮތަށް އެބޭފުޅާއަށްވެސް ޖެޓީ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތް ސާފުނުވާކަމުގައެވެ.

މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހުގެ 5 ވަނަދުވަހު، ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓްގައި ޖެޓީ އަޅަން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އިން އެމްޓީސީސީއާ އެމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 5.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް 150 ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެމަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަދިވެސް ނުފަށައެވެ.

ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓްގައި ލަފާފުރުމަށް ވަކި ޖެޓީއެއް ނަހަދާތީ އެކަމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުން ތުރާކުނާއި ހޯރަފުށި ނޫން، ހއ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ކައުންސިލްތަކުން 2 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގަވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެއާއިއެކު ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ފިޔަވާ ހއ އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ އަނެއް ހަތަރު މެމްބަރުންވެސްވަނީ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެންނަވާފައެވެ.

ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓްގައި ޖެޓީ އެޅުމާއި ދެކޮޅަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ސަލީމާއި ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުން ދިޔައީ ވަރަށްބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ހޯރަފުށީ އެއާރޕޯޓުން ފެށިގެން އެރަށުގެ އިރު ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ބިން ހިއްކައިގެން އޮޑި ދޯނިފަހަރު އެހެލާ ސަރަޙައްދަކާއި އަދި ސްލިޕްވޭއެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޝަޢުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުން 5 ނޮވެމްބަރ 2020 ގައި އިއުލާންކުރިއެވެ. ހޯރަފުށީ އެއާރޕޯޓުން ފެށިގެން އެރަށުގެ އިރު ދެކުނު ސަރަޙައްދު ހިއްކައިފިނަމަ ހޯރަފުއްޓާއި އުނގުލި ފިނޮޅުޖެމެދު އޮންނަ ކަނޑުއޮޅި ބެދި ޖެޓީ އެޅުމަށް ހުރަސްއެޅިގެން ދާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން އެއަރޕޯޓްގައި ޖެޓީއެޅުމަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ދެ މެގަވޯޓްގެ ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށްވެސް މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މިނިސްޓަރު ޢާއިޝަތު ނަހުލާ އަކީ ހޯރަފުއްޓަށް ނިސްބަތްވާ ކަނބަލެކެވެ. ވުމާއިއެކު ޖެޓީގެ އެޅުން ލަސްވަމުންދާތީ އެކަމުގެ ސަބަބަކީ އެކަމަނާގެ މަސްލަހަތާއި އެކަމާއި އެންނަ ގުޅުންކަމަށް ބައެއްފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރެއެވެ.

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޖެޓީއަށް ހޯރަފުށީކައުންސިލުން އެއްބަސްވީ ވެސް ސަރުކާރުން ސްލިޕްވޭ އަޅާބިން ހިއްކަދޭން އެއްބަސްވީމަ.. އަދި ހޮސްޕިޓަލް މިއަހަރު ބަޖެޓުގަ ޖަހައިދިނީމަ.. އުނގުލި ފިނޮޅު ކަނޑައޮޅިއެއް ނުބެދޭނޭ ސްލިޕްޕްވޭއަކުން.. މިހާރުވެސް ކަޑަވާންފެށީދޯ؟؟ ފިތުނަ ހަދައި ބައިބައިވުން އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާޔޯ؟
ސްލިޕްވޭ އަޅަނީ އުނގުލި ފިނޮޅު ކަނޑަ އޮޅި ބައްދައިގެންނެއް ނޫން.. ސްލިޕްވޭ އެޅީމަ ތިޔަ ޖެޓީއަކަށް ފަސޭހަވާނީ އީއައޭހެދި ފަޅުން މަގު ކެނޑޭނި.. މިހާރު ތިޔަ އުޅެނީ ސްލިޕްވޭ އަޅައިފާބެތީ މޭކަރައިގެން ފިތުނައެއް ހަދަން..