އިހަވަންދޫގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިފި!

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އިހަވަންދޫގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް 10.5 މިލިއަން ރުފިޔާ، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިފިއެވެ. އަލަށްފަށާ މަސްރޫއުއެއް ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ، މިމަސްރޫޢު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

އިހަވަންދޫގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިހަވަންދޫއަށް ވެލައްވާފައިވާ ގިނަ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރެއިން ވަޢުދެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިހަވަންދޫގެ މަގުތަށް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޖުމްލަ 67 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ވާގޮތުން އިހަވަންދޫގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫއުތަކާއި 2022 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ފަށާ މަޝްރޫއު ތަކާއި އެކު، މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޖުމްލަ އަގު 577 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެއެވެ.