ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުއަޅަން ހުރަވީ ދަނޑުން ބިންދޭން ނިންމައިފި

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އިހަވަންދޫގައި ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު އަޅަން އިހަވަންދޫ ހުރަވީ ދަނޑުން ބިންދޭން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން މިގޮތަށް ނިންމީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 29 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

މިގޮތަށް ކައުންސިލުން ނިންމި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 7 ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން 5 ކައުންސިލަރުންނެވެ. އަދި ހުރަވީދަނޑުން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުއަޅަން ބިންދޫކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދީފައިވަނީ 3 ކައުންސިލަރުންނެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އިހަވަންދޫ ހުރަވީދަނޑުން ޒުވާނުންގެ މަރުކަރު އަޅަން ދޭން ނިންމާފައިވަނީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ހުޅަނގުން މިހާރު ވޮލީ ކޯޓް އަޅާފައިވާބިމެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އިހަވަންދޫގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުއަޅަން ކުރިން ދީފައިވާބިންވަނީ މިދައުރުގެ ކައުންސިލުން އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން (އިމަގު) ޖަމިއްޔާއަށް ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަޅަން ދީފައެވެ. އިހަވަންދޫގައި ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި 2.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެއެވެ. އަދި އިހަވަންދޫ ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު ތަރައްޤީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިންވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.