މިސްކިތްމަގުން އުފާވެރިކަން، އިންތިޒާރުގެ ނިމުން މިރޭ

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

މިސްކިތްމަގު މައިޒާނުގައި ހުރި އުނދޯއްޔެއްގައި މީހަކު އިށީދެލައިގެން. ފޮޓޯ: އިއްޓެގުރަފީ

މިވަގުތުގެ އިހަވަންދޫގެ އެންމެންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވާ “މިސްކިތް މަގު މައިޒާން”، މިރޭ ހުޅުވާނެކަމަށް މިސްކިތްމަގުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ބުނެފިއެވެ. އަދި މައިޒާން ހޮޅުވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޚާއްސަ ޙަފުލާއެއް، މިރޭ 2030 ގައި މިސްކިތް މަގު ސަރަހައްދުގައި، އޮންނާނެ ކަމަށް މި ނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އޮފިޝަލު ބުނެފައިވެއެވެ. “މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިފަ ވެއްޖެ. މިހާރު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ސިފަވާހެން އެބަ ހީވޭ. އެހެންވެ އެންމެންވެސް ކެތް މަދުވެގެން އެ އުޅުނީ. މާރީތި އުފާވެރި ކުރެހުންތަކަކާއި އެކު، މާޗާލު އުޖާލާ މަންޒަރުތަކެއް، އިހަވަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ހޯދާދިނުމަށްޓަކައި، 25 ޖޫން 2020 ގައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުމާއިއެކު ފެށުނު މި މަސައްކަތް މިހާރު ނިމުމަކަށް އައިސް، މިރޭ ހުޅުވަން ތައްޔާރު ވެގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ. އެނގޭ، ގިނަ ބަޔަކު މި މައިޒާން ހުޅުވާނެ ދުވަހަކަށް ކެތް މަދުވެފައި ތިބިކަން. މި ވީ ދެމަސްދުވަހު ރެޔާ ދުވާލު ހުއްޓުމެއް ނެތި މަސަތްކަތް ކޮށް މިހާރު މި އޮތީ ތަން ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް ނިންމާލެވިފައި. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މިރޭ ޚާއްސަ ޙަފުލާއަކާއެކު ހުޅުވާނަން. މާދަމާ އަށް ހުރިހާ އާއިލާ ތަކުންވެސް “ފިހެން” ތައްޔާރު ކުރަންވީ. އަޅުގަނޑުމެން މަރުހަބާ ކިޔާނަން.” މި ނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިސްކިތްމަގުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ބުނެފައިވެއެވެ.

މިސްކިތްމަގު މައިޒާނަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ޕިކްނިކް އޭރިއާއެކެވެ. އެތަނުގައި ރޭގަނޑުވެސް މޫދައް އެރި، ބާބަކިއު ހެދޭނެ އިންތިޒާމު ގާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ. ކޮންމެ ބާބަކިއު ސްޓޭންޑެއް ކައިރީ މަސްކަނޑައި، އެއްޗެހި ދޮވެލާނެ ކަޑަ އަކާއި ހަމަޖެހިލައިން ކެވޭނެ މޭޒެއް ބަހައްޓާފައިވެއެވެ. ރަށްދެކެ ލޯބިވާ ވަރު ހާމަ ކޮށްލަން ފޮޓޯ ނަގާނެ މޫދު އުނދޯއްޔެއް ހަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އަނގަ މަޖާ ކޮށްލެވޭނެ ހިތްފަސޭހަ ކުޑަ ތަކެއް ޖަހާފައިވެއެވެ. ލޯބިވާ ދަރިފުޅު އަކުން ބަކުން ކޫޅެން ދޫކޮށްލައި އެ މަންޒަރު ހިނުތުންވުމާއެކު ބަލަން އިނދެވޭނެ ބެންޗުތަކެއް ބަހައްޓާފައިވެއެވެ. ތެމި ފޯވެލައިން އައިސް ގައިން ލޮނު ފިލުވާލެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ދަރިން ކުޅެން ދޫކޮށްލާނެ ޕާކެއްވެސް ވަރަށް އަވަހަށް އެ މައިޒާނުން ފެންނާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

 އޮފިޝަލު އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، މި ކަމަކީ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންނާއި، މުޢައްސަސާތައް އަދި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމާއެކު  ކުރެވެމުން ދާ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، އެކަމަށްޓަކައި އެ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މިސްކިތްމަގު މައިޒާން ސިފަކޮސފައިވަނީ، ފަހުގެ ޖީލަކުން އިޖުތިމާއީ ރޫހެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ ތަޢުރީފު ޙައްގު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި މިސްކިތްމަގު ޒުވާނުންނަށް،  ގެއްލިފައިވާ ރަށުގެ ޗާލުކަން އަނބުރާ ގެނެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ އެ ޒުވާނުންނަށް ހިތްވަރުދީފައިވެއެވެ.

 މިސްކިތްމަގު މައިޒާނަކީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އިހަވަންދޫ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ކުރެވޭ ނަމޫނާ މަސައްކަތެކެވެ. މިހާރުވެސް އެ މަސައްކަތުގެ އަގު ލައްކައަކަށް ވުރެ ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް މިސްކިތްމަގުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ބުނެފައިވެއެވެ.