Banner Image Description

ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިހަވަންދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބިން ހޯދުމަށް އެދެމުންދާތީ އެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރަން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާއިރާއިން ނިންމައި ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށްއެދި ޕުރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ކައުންސިލްއިދާރާއިން އިއްޔަ އިޢުލާނުކޮށްފައި ވަނީ ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި 1200 އަކަފޫޓުގެ 4 ބިން މަހަކު ފޫޓަކަށް 50/- (ފަންސާސްލާރީގެ) ރޭޓުން 10 އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ބޭނުންވާކަމަށާއި އެބިންތައް ދޫކުރެވޭނީ އެފަދަ ބިން ކުއްޔަން ދޫކުރުމަށް އޮންނަ ގޮތުގެ މަތިން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

އަދި މިބިންތައް އޮންނާނީ އިހަވަންދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ބުލޮކުން، އުތުރަށް 15 ފުޓުގެ މަގެއް ދޫކޮށް، އެމަގާއި ޙަސަންތަކުރުފާނު މަގާއި އެއް އިންވެގެން އެ މަގުގެ އިރުންކަމަށްވެސް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހާމަކުރައްވައެވެ.

މިބިންތަކާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދިނުން މިހިނގާ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:30 ގައި އެއިދާރާގައި އޮންނައިރު، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ޕުރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމަށް ދީފައިވަނީ 10 މާރޗް 2013 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 2:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ކުރިން، ނިމިދިޔަ ޖެނުއަރީމަހު ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިޢުލާނުކޮށްފައި ވަނީ ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި 1600 އަކަފޫޓުގެ 2 ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިއްމާފައިވާ ކަމަށެވެ.