ސުކޫލުގެ ގުރޭޑް 6 ގެ ދަރިވަރުން ހަނގާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކޮށްފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

އިހަވަންދޫ ސުކޫލުގެ ގުރޭޑް 6 ގެ ދަރިވަރުން ހަނގާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކޮށްފި އެވެ.

އިހަވަންދޫ ސުކޫލުން މައުލޫމާތު ދެއްވާގޮތުގައި ހަނގާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގާނޫނީ ނަޒަރަކުން ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އެސުކޫލުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ގުރޭޑް 6 ގެ ދަރިވަރުންނަށެވެ. މިގޮތުން އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ވަނީ ގުރޭޑް 6 ގެ ދެކުލާހަށް ވަކިވަކިން 2 ގަޑިއިރުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.