އިހަވަންދޫ ހޮސްޕިޓަލް ދެ ހަފްތާތެރޭގައި ބަޔަކަށް އެވޯޑްކުރާނަން – ރައީސް

.

ހއ. އިހަވަންދޫއަށް މި ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަންތައް ކަމަށްވާ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓަރަކާއި ހަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކެމްޕޭނަށް ވެލިދޫއަށް ވަޑައިގެން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން ކުރިޔަށްގެންދާ އިހަވަންދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޓެންޑަރިންގް މަރުހަލާގައި މިހާރު ކުރިޔަށް ދަނީ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގެ މަސައްކަތްތަކެވެ.

އިހަވަންދޫގައި ސަރުކާރުން އަޅާ 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ޖުމްލަ 71،114،130 މިލިއަން ރުފިޔާ ކުރިޔަށް އޮތް ތިން އަހަރު ތެރޭ ހޭދަވާނޭ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު، 2022 ވަނަ އަހަރު އެ މަޝްރޫއަށް ހަރަދުކުރުމަށް ވަނީ 17،567235 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަ އެވެ. އަދި 2023 ވަނަ އަހަރަށް އެ މަޝްރޫއަށް 27،300،424 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނޭ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު، 2024 ވަނަ އަހަރަށް ވަނީ 26،246،471 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނޭ ކަމަށް ލަފާކޮށްފަ އެވެ.