އިހަވަންދޫގައި 300 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަޅަނީ

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އިހަވަންދޫގައި 300 ހައުސިންގް ޔުނިޓް އެޅުމަށް 2024 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ބަޖެޓް ކޮށްފައިވާ އެ މަޝްރޫޢަށް 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، 2025 ވަނަ އަހަރު 8 މިލިއަން އަދި 2026 ވަނަ އަހަރު 8 މިލިއަން ރުފިޔާ އެމަޝްރޫއުއަށް ހޭދަވާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

2024 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއިރު މިމަޝްރޫޢޫ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ. މިމަޝްރޫއު ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީންނެވެ.