ޖަންގަލް އަދި އިރަމާ ޣާޒީ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން (އިމަގު) ޖަމިއްޔާއާއިން ކުރިޔަށްގެންދާ ޣާޒީ ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލަށް، ޖަންގަލް އަދި ކްލަބް އިރަމާ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ރާވާފައިވަނީ، ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ކޮންމެ ޓީމެއް ކޮންމެ ޓީމަކާއި ބައްދަލުކޮށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ޓީމަށް ފައިނަލުން ސީދާ ޖާގައެއް ކަށަވަރުވާ ގޮތަށެވެ. ފައިނަލްގެ އަނެއްޖާގަ ކަށަވާރުވާނީ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނައަށްދާ ދެ ޓީމް ބައްދަލުކުރާ ސެމީ ފައިނަލުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށެވެ. ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި 9 ޕޮއިންޓާއިއެކު ފައިނަލުން ސީދާ ޖާގައެއް ހޯދީ އެންވީކޭއެވެ.

ޖަންގަލްއަށް ސެމީފައިނަލުން ޖާގައެއް ކަށަވަރުވީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ދެވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައެވެ. އެޓީމްވަނީ ކުޅުނު 3 މެޗްގެ ތެރެއިން 2 މެޗުން މޮޅުވެ 6 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން 3 ވަނަ ހޯދައިގެން ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ކްލަބް އިރަމާ މޮޅުވީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ.

4 ޓީމް ވާދަކުރި މިމުބާރާތުން ކަޓާފައިވަނީ ހުރިހާ މެޗަކުން ބަލިވި ސެންސިޓީއެވެ. ކްލަބް އިރަމާ އަދި ޖަންގަލް ވާދަކުރާ ސެމީ ފައިނަލް މެޗް ކުޅޭނީ މާދަމާރޭ 20:15 ގައި އިހަވަންދޫ ޣާޒީ ދަނޑުގައެވެ. އެމެޗުން މޮޅުވާ ޓީމެއް މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އެންވީކޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނެއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޖަންގަލް އަދި އިރަމާ ބައްދަކުރިމެޗް ފަހަތުންއަރައި 3-2 ކުން ކާމިޔާބުކުރީ ޖަންގަލްއެވެ. މިއަހަރުގެ ޣާޒީ ކަޕްގެ ފައިސާގެ އިނާމު ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ. މިދިޔައަރުގެ  ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 10،000ރ ދިންއިރު މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 15،000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި 2 ވަނައަށް ދާ ޓީމަކަށް 5000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އިމަގު ޣާޒީ ކަޕަކީ އިހަވަންދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަމައެކަނި އިލަވަން ސައިޑް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެވެ. މިމުބާރާތަކީ އިހަވަންދޫގައި ފުޓްބޯޅަކުޅޭ ޓިމްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.