ފިއްލަދޫއާއި މުރާދޫ ފިޔަވައި ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވޭ

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ހއ. އަތޮޅުން ރައްޔިތު ބައްދަލުވުން ނުބާއްވަނީ 2 ކައުންސިލަކުންކަމަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބާއްވަން ޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ހއ. އަތޮޅުން ނުބާއްވަނީ ހއ. ފިއްލަދޫ އާއި މުރައިދޫ އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 107 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންނަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ކައުންސިލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރި  އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބާޔާންކޮއްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި އަހަރު ފެބުރުއަރީ މަހު ރައްޔިތުންނަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ، އެ ކައުންސިލަށް އެމަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށްފައިވަނީ ހއ. އަތޮޅުގެ 12 ރަށު ކައުންސިލުން ކަމަށެވެ.

ހއ. އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ 14 ރަށުގެ ތެރެއިން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި 12 ރަށު ކައުންސިލަކީ:

 1. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 2. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 3. މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 4. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 5. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 6. ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 7. ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 8. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 9. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 10. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 11. އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 12. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ