ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

ހއ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިހްތިސާސްގައި ހުވަހަންދޫ ހިމަނައިދިނުމަށް ރައީސް އަރިހުގައި ދެންނެވުމަށް ފާސްކޮށްފި

ތިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ހޯސްޓްކޮށްދޭނެ ރަށެއް ހޯދަނީ

އިހަވަންދޫ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މަސްރޭހުން އެއްވަނަ ހޯދީ މަސްވެރި އިހަވަންދޫ

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ފަސްކުރި މަސްރޭސް މިއަދު ބާއްވަނީ!

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މަސްރޭހާއި ހަވީރުގެ ހަރަކާތްތައް ފަސްކޮށްފި

ކާއްޓޭ އަދި މަޓޭއާއި އެކު މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރަށް ފޯރިގަދަކުރަނީ

މަސްރޭހުގައި 4 ރަށަކުން 13 ޓީމެއް ވާދަކުރަނީ

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމަށް އިހަވަންދޫގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކޮށްފި

1 2 3 5