ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

ހއ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން އެއްވަނަ ދިއްދޫ، ދެވަނަ ކެލާ ތިންވަނަ އިހަވަންދޫއަށް

ހއ އަތޮޅުގެ ދެޓީމަށް އެހީވާން އަތޮޅުކައުންސިލުން ފާހެއްނުކުރި

ހއ އަތޮޅުގައި 45 މަސްވެރި އުޅަނދު، 27 އުޅަނދު ނިސްބަތްވަނީ އިހަވަންދޫއަށް

ހއ.މަޑުލު ވަރުވާއަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތުން އެރަށް ވަކިކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕުލޭންގައި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރު ހެދުމުގެ ތަސައްވަރު

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ސޮބާހް

ކަނޑު އުޅަނދު ލައިސަންސް އިހަވަންދޫން ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

ކަނޑު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހޯރަފުށިން ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

1 2 3