އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކޮށްފި

ފޮޓޯ: އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން

ކައުންސިލް ކަޕްގައި ބައިވެރިވީ 8 ޓީމް

ހިއްކި ބިމުން 3 ހެކްޓަރު ގިރާލައިފި – ރިލްވާން

"ރަންތާޖު" ޤުރްއާން މުބާރާތުން އިހަވަންދޫ ޓީމަށް ލިބުނު ފައިސާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބާއްދަލުކުރަނީ

މުބާރާތުގެ އަގުބޮޑުކޮށް، ކައުންސިލް ކަޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އޯޕަން ސްޓޭޖް ކުރިންހުރި ގޮތަށް އިޢާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ މައްޗަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނުނެރުނު

ދެފަހަރު އިޢުލާނުކޮށްގެންވެސް ކައުންސިލް ކަޕް ހިންގާދޭނެ ބަޔަކުނުވި، ކައުންސިލުން މުބާރާތް ކުރިޔަށްގެންދަނީ!

"ތިލަ އުތުރު ރަންތާޖު" ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އިހަވަންދޫ އޯޑިޝަނުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

1 2 3 4 29