އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް

"ކާފަމާމަ މައިޒާން" ހަދަން ޕޯލްސްޓަރ އަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ އެހީތެރިކަންދެނީ

ކައުންސިލް ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ހިންގާދޭން ޝައުގުވެރިވާ ބަޔަކުނުވުމުން އަލުން އިޢުލާންކުރަނީ

ތެޔޮވިއްކުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޖިމްގެ ބޭސްމަންޓާއި ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ޑާރކް އިންވެސްޓްމަންޓަށް

ވެލިއަޅަންޖެހޭ ލިސްޓް ކައުންސިލުން ހިއްސާނުކުރާކަމަށް އެމްޓީސީސީއިން ބުނެފި

އެމްޓީސީސީގެ ޖަވާބެއް ނުލިބުނުކަމަށްބުނެ ކައުންސިލުން ވެލި ދޫކުރަން ފަށަނީ

އެމްޑީޕީގެ ދިދަތަކެއް ނަގަން އުޅުމުން ހަމަނުޖެހުން

އެމްޑީޕީއަށް އިދާރީގޮތުން ދެންޖެހޭ ހިދުމަތްތަކާ ހުއްދަތަތައް ދިނުން ހުއްޓާލަނީ

ވެމްކޯއިން ކުނިގޮނޑު މެނޭޖްކުރަން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ނުފޮނުވާ

1 2 3 4 5 29