ޚަބަރު

މުއްދަތު ތެރޭގައި ރިޕޯރޓު ހުށައެޅީ 10 އަތޮޅު ކައުންސިލާއި 2 ސިޓީ ކައުންސިލުން

11 ވަނަ މައިކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާތާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މުހައްމާކަޕް އިމަގު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އިހަވަންދޫ ރަމްޒުކޮށްދޭނޭ މޮނިއުމެންޓެއް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހއ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކޮށްފި

އިހަވަންދޫއިން ސިހުރުހާހޫރަ ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާޒާތުގެ ތަކެތި ހައްޔަރުކޮށްފި

"މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ" ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގައި އިހަވަންދޫގެ 13 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ޝަމްވީލް އާއި ޖަޒުވާ

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ދައުރުތަކުގެ ވެރިންނާއި މިދައުރުގެ ކައުންސިލުން ބައްދަލުކޮށްފި

1 129 130 131 132 133 148