ކިތަންމެ ބަލި ބޮޑުވިޔަސް ނަމާދު އެޅުމެއް ނެތް

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ކިތަންމެ ބަލި ބޮޑުވިޔަސް ނަމާދު އެޅުމެއް ނެތްކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

“ނަމާދު… ދީނުގެ ތަނބު” މިމައުލޫއަށް ދެއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ކިތަންމެ ބަލި ބޮޑުވިޔަސް ނަމާދު އެޅުމެއް ނެތްކަމަށް ފާހަގަކޮށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ މިއާ ހިލާފު މަންޒަރެއްކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. މީހަކު ބައްޔެއް ވެލޭއިރަށް ނަމާދު ދޫކޮށްލާއިރު ބައެއް މީހުންނަށް ނަމާދުކުރުން ވެފައި އޮންނަނީ އުފުލަން ޖެހިފައިވާ ބުރައަކަށްކަމަށް ޚުތުބާގައި ފާހަގަ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ބައެއް މީހުން ނަމާދު ދޫކޮށްލަނީ ބަލި ފަސޭހަވުމުން އެނަމާދުތައް ޤަޟާ ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި، އެބަލީގައި މަރުވެއްޖެނަމަ އެއީ އޭނާއަށް ލިބުނު ޤުޛުރެއް ކަމަށް ދެކިގެންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޚުތުބާގައި ވަނީ މިއީ ވަރަށްބޮޑު އޮޅުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

“ނަމާދަކީ ރަށުގައި ޤާއިމުވެ ހުންނަ މީހާގެ މައްޗަށާއި، ދަތުރުވެރިޔާގެ މައްޗަށާއި، ބަލިމަޑުކަމުގައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް ވެސް ފަރްޟު ކުރައްވާފައިވާ އަޅުކަމެކެވެ. ހަނގުރާމައިގެ ޙާލަތުގައްޔާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ޙާލަތްތަކުގައި ވެސް ނަމާދު ކުރުމަށް ވަނީ އަންގަވައިފައެވެ. ޢިމްރާނު ބުނު ޙުޞައިނުގެ އަރިހުން ވާރިދުވެފައިވާ ގޮތުގައި އެކަލޭގެފާނަށް ޖެހިވަޑައިގެންފައިވާ އާލާސްކަންފުޅެއްގެ ވާހަކަ ރަސޫލު ﷲ އަށް ދެންނެވުމުން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (ކޮއްޅަށް ހުންނަވައިގެން ނަމާދު ކުރައްވާށެވެ! އިށީނދެވަޑައިގެން ނަމާދު ކުރައްވާށެވެ! އެކަމަށް ކުޅަދާނަފުޅުވެގެން ނުވާނަމަ އޮށޯވެވަޑައިގެން ނަމާދު ކުރައްވާށެވެ!)4 ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، “އޮށޯވެގެން ނަމާދު ކުރުމަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާނަމަ ނަމާދު ކުރާނީ އިޝާރާތުންނެވެ. އިޝާރާތުން ނަމާދު ކުރުމަށް ނުކުޅެދިގެންވާ ނަމަ ނަމާދު ކުރާނީ ހިތުންނެވެ. އިމާމު ޝާފިޢީ ފަދަ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރިނަމަ ނަމާދު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ނަމާދުގެ ފަރްޟުކަން އެމީހާގެ ކިބައިން ކެނޑިގެންނެއް ނުދާނެތެވެ” ޚުތުބާގައި ވެއެވެ.

ނަމާދުގެ ބޮޑު ޒިންމާ ހަދާންކޮށްދެއްވަމުން ހުކުރު ޚުޠުބާގައިވަނީ ނަމާދަކީ މާތްﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި މަތިވެރި ޤަދަރެއް ލިބިގެންވާކަމެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ބިނާ ޤާއިމުވެފައިވަނީ ނަމާދުގެ މަތީގައިކަން ބަޔާންކުރައްވާ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވިދާޅުވީ ނަމާދަކީ އިސްލާމްކަމާއި ކާފިރުކަން ވަކިކޮށްދޭ އިންކަމަށެވެ.

ޝައިތޯނާ މުސްލިމުން ނަމާދާ ދުރުކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ ޙީލަތްތަކާއި، މަކަރުތައް ހަދައި، ދުނިޔެ ރަންކޮށް ދައްކާދޭނެކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ ޝައިޠާނާއަށް ވެގެންވާނަމަ މުސްލިމުން ނަމާދާ މުޅިން ދުރުހެލިކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށެވެ. ނަމާދަކީ މުއުމިނުންގެ ލޮލުގެ ފިނިކަންކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މިއަދު ބައެއް މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރުން ވެފައިވަނީ އުފުލަންޖެހިފައިވާ ބުރައަކަށްކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚުތުބާގައި ބުނީ ނަމާދަށްވުރެ އެހެނިހެން ދުނިޔެވީ އަމަލުތަކަށް އިސްކަންދޭ މީހުން ގިނަވަމުންދާ ކަމަށާއި، ނަމާދުގެ ވަގުތުތަކާ ދިމާކޮށް ދުންޔަވީ އަމަލުތައް ރާވައި ހިންގާތަން ވެސް ފެންނަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި ބަންގި ގޮވުމުން ފިހާރަތަކާއި، ސައިހޮޓާތައް ލެއްޕި ނަމަވެސް އެ ތަންތާނގައި ގިނަބަޔަކު ނަމާދަށް ނުގޮސް ތިބޭކަން ޚުތުބާގައި ފާހަގަކުރިއެވެ.

ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު އަދާކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި ޚުތުބާގައި ބުނީ އެކަހެރިކޮށް ހުރެ ކުރާ ނަމާދުން ލިބޭ ޘަވާބަށް ވުރެ، ޖަމާއަތުގައި ކުރާ ނަމާދުގެ ޘަވާބު 27 ދަރަޖައަށް އިތުރުވެގެންވާ ކަމަށެވެ. އަދި ނަފްސުތަކުގެ މައްޗަށް ރޯކޮށްފައިވާ ފާފައިގެ އަލިފާންތައް ނިއްވާލެވެނީ ނަމާދުންކަމަށްވާއިރު، ނަމާދު ގާއިމްކުރުމަށް ޚުތުބާގައިވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.