އިހަވަންދޫގައި ފެންބޮޑުވެ 6 ގެއަކަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހއ. އިހަވަންދޫގެ 6 ގެއަކަށް ފެންވަދެ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިނޫހަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޞަބާޙު ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވެ އިހަވަންދޫގެ ބައެއް ގެތަކަށް ފެންވަންނަމުންދާތީ ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މިވަގުތުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށެވެ. މިގޮތުން ފެން ވަނުން ކޮންޓުރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ވެލިބަސްތާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، މިމަސައްކަތުގައި އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ފެންބޮޑުވެ ގޭގެއަށް ފެންވަންނަމުން ދާތީ ފުލުހުންނާއި ކައުންސިލުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. ފޮޓޯ: ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒާހިރު

ވިއްސާރަ ދިގުލައިގެންގޮސް ރަށުގައި އިތުރަށް ފެންބޮޑުވާނަމަ ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ކައުންސިލުން އެދިލައްވާނެ ކަމަށް ޞަބާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަޔާއި ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަންބަރު 9792265 އަށް ގުޅުއްވުމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިލައްވާފައެވެ.

މިހާރު ކުރަމުން މިދާ ވިއްސާރާގައި މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން އިހަވަންދޫއަށް ދަނީ ވާރޭ ވެހެމުންނެވެ.